Menu Zamknij

Koordynator

Berliński Uniwersytet Techniczny (TUB) jest jednym z trzech dużych uniwersytetów publicznych w Berlinie, w Niemczech. TUB jest konkurencyjną uczelnią zainteresowaną wniesieniem międzynarodowej i regionalnej wiedzy do swoich wydziałów i ośrodków badawczych poprzez projekty finansowane ze środków krajowych i międzynarodowych. W ciągu ostatnich lat instytucja ta odniosła duży sukces w realizacji tego celu i zamierza kontynuować go w przyszłości. Technische Universität Berlin patrzy wstecz na długą i wybitną tradycję nauczania i badań. Zespół badawczy TUB ma doświadczenie w mobilności miejskiej i urbanistyce związane z różnymi krajowymi i międzynarodowymi projektami badawczymi, w tym badania podstawowe i badania stosowane mające na celu zwiększenie zrównoważonej mobilności ludzi, w tym różnych grup wiekowych i społeczno-demograficznych w różnych krajach w odniesieniu do ich zdrowia publicznego i innych kwestii społecznych.

Partnerzy

MVNGO jest dostawcą szkoleń edukacyjnych na poziomie lokalnym i europejskim oraz pełni rolę konsultanta dla podmiotów publicznych i prywatnych w celu promowania i rozwijania projektów europejskich i transkontynentalnych. MVNGO promuje dialog międzykulturowy, przedsiębiorczość społeczną, integrację społeczną poprzez sport, integrację migrantów i ochronę środowiska. MVNGO działa zarówno w formalnych, jak i nieformalnych gałęziach edukacji. Organizacja pozarządowa Mine Vaganti od dawna skupia się na wykorzystaniu sportu jako narzędzia integracji społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem kategorii defaworyzowanych, wśród których są migranci. MVNGO pracuje w ramach programów Erasmus+, Horizon 2020, Europa dla Obywateli, Creative Europe, EuropeAid, COSME, AMIF, programów Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNDEF) oraz z fundacjami takimi jak EYF, Anna Lindh, Open Society i Fondazione CON IL SUD.

Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics (Erasmus UPT) jest firmą badawczą i edukacyjną należącą do Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie (NL). Misją Erasmus UPT jest dostarczanie praktycznych rozwiązań badawczych opartych na nauce. W szczególności celem jest dostarczenie rządowi i przemysłowi najnowszej wiedzy, porad dotyczących najlepszych praktyk międzynarodowych oraz praktycznych zaleceń politycznych. Badania UPT służą jako wkład do budowania wizji, wspierania decyzji i oceny ekonomicznej dla klientów zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, takich jak władze krajowe i lokalne, przemysł, konsultanci i organizacje pozarządowe.

Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Politechnika Krakowska (PL)  jest jednostką międzywydziałową organizującą zajęcia dla studentów i pracowników wszystkich wydziałów Politechniki Krakowskiej z zakresu, wychowania fizycznego, specjalistycznych grup sportowych, rekreacji, rehabilitacji, edukacji zdrowotnej. Od 2016 roku w ośrodku prowadzone są również testy sprawnościowe obejmujące oszacowanie maksymalnego poboru tlenu (test Astranda - Rymana) oraz analizę masy i komponentów ciała. Za pomocą monitorów serca ośrodek prowadzi specjalne programy aktywności fizycznej dla uczniów o niskich parametrach sprawnościowych.

Na stronie Stowarzyszenie Nauczycieli Wychowania Fizycznego Północnej Grecji (E.G.V.E.), founded in 1954 (GR), is both a professional and a scientific representative of all Physical Education aspects in Greece and it attributes to more than 9.000 members. It is the only official bearer of education and information for the Physical Education graduates in Macedonia and Thrace, extending its activities all over Greece and Cyprus. During the last 25 year, it has developed multifaceted activities, contributing to the growth of Physical Education and Sports’ image in Greece. The Association’s activities include –but do not limit to- the promotion of professional and scientific issues of its members, the organization of educational and festive events, as well as active participation in events with intense social character such as the battle against drug use and doping in sports and physical education and sport for the challenged ones.

Stowarzyszenie sportowe Rijeka dla osób niepełnosprawnych (HR) została założona w Rijece w 1984 roku. Jej głównym celem było promowanie sportu wśród młodych ludzi, szczególnie wśród tych z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Jej misją jest integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem poprzez sport i przyczynianie się do równych praw wszystkich obywateli oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. W ramach naszej organizacji działa 19 klubów sportowych, do których należą: tenis na wózkach, lekkoatletyka, tenis stołowy, boccia, narciarstwo alpejskie, jeździectwo, pływanie, strzelectwo, sport dla niesłyszących i sport dla niewidomych. Obecnie Stowarzyszenie zatrudnia te osoby: Sekretarz Generalny, 2 kierowników projektów unijnych i 3 profesorów kinezjologii/trenerów sportowych, administrator. Wśród pracowników mamy osoby z niepełnosprawnością i rodzica dziecka z niepełnosprawnością.

Stowarzyszenie Ambasadorów Sportu (TR) jest dobrowolnym stowarzyszeniem sportowym. Stowarzyszenie Ambasadorów Sportu zostało powołane do aktywności w projektach lokalnych, krajowych i międzynarodowych. Stowarzyszenie zrzesza około 200 wolontariuszy z uczelni i liczba ta rośnie z dnia na dzień. Większość wolontariuszy to młodzi ludzie w wieku 15-30 lat. Ale są też osoby o różnym poziomie wykształcenia. Adresatami są wszystkie grupy wiekowe osób, w tym i osoby defaworyzowane i niepełnosprawne, które są zintegrowane z naszymi działaniami. Głównym celem Stowarzyszenia jest praca w następujących dziedzinach: promowanie aktywności fizycznej i zdrowia (czyli HEPA), włączenie społeczne i integracja poprzez Sport, walka z otyłością i siedzącym trybem życia, edukacja na świeżym powietrzu, edukacja nieformalna, dialog międzykulturowy.