Μενού Κλείσιμο

ΤΙ ΘΑ ΠΑΡΆΓΟΥΜΕ;

 • Ένα επικυρωμένο σύνολο δεδομένων που περιλαμβάνει τα ευρήματα της έρευνας σε 9 πόλεις 7 χωρών

  Το σύνολο των δεδομένων θα παρουσιαστεί στο λογισμικό Excel και SPSS. Το αποτέλεσμα θα επικυρωθεί και θα καθαριστεί ως συνολικό δείγμα. Το αρχείο αυτό θα αποτελέσει τη βάση των αναλύσεων και των ερευνητικών δημοσιεύσεων του WP3. Η ποιότητα και η αξιοπιστία αυτών των δεδομένων μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά την ποιότητα των δημοσιεύσεων σε περιοδικά (1,2).

 • Ένα επικυρωμένο σύνολο δεδομένων που περιλαμβάνει τα ευρήματα της έρευνας σε 6 πόλεις 6 χωρών

  Το σύνολο των δεδομένων θα παρουσιαστεί στο λογισμικό Excel και SPSS. Το αποτέλεσμα θα επικυρωθεί και θα καθαριστεί ως συνολικό δείγμα. Το αρχείο αυτό θα αποτελέσει τη βάση των αναλύσεων και των ερευνητικών δημοσιεύσεων του WP4. Η ποιότητα και η αξιοπιστία αυτών των δεδομένων μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά την ποιότητα των δημοσιεύσεων σε περιοδικά (3,4).

 • Εφημερίδα για τις διαχρονικές μεταβολές των τρόπων σχολικής κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένων των ATS και του σωματικού βάρους (υπέρβαρο, παχυσαρκία κ.λπ.) στις 7 χώρες εταίρους

  Οι αναλύσεις αυτές θα γίνουν τόσο για το συνολικό δείγμα όσο και για τις χώρες χωριστά και θα δημοσιευθούν σε διεθνή περιοδικά με κριτές.

 • Journal paper on longitudinal changes of perceptions of parents about children’s safety and security as well as the mobility pattern’s of parents

 • Έγγραφο σε περιοδικό σχετικά με τους καθοριστικούς παράγοντες της φυσικής κατάστασης των εφήβων και της πρόσληψης οξυγόνου

  Οι καθοριστικοί παράγοντες θα ληφθούν από την κοινωνικοοικονομική κατάσταση, τις αντιλήψεις των γονέων και των εφήβων, την αστική μορφή, τα πρότυπα κινητικότητας των εφήβων και των γονέων, την ATS κ.λπ.

 • Έγγραφο σε περιοδικό σχετικά με τους καθοριστικούς παράγοντες του επιπέδου σωματικής δραστηριότητας και του ΔΜΣ των εφήβων

  Οι καθοριστικοί παράγοντες θα ληφθούν από την κοινωνικοοικονομία, το δομημένο περιβάλλον, τις αντιλήψεις των γονέων και των εφήβων, τα πρότυπα κινητικότητας των εφήβων και των γονέων, την ATS κ.λπ.

 • Επτά φυλλάδια (OER) σχετικά με τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τα σχολεία

  Τα αποτελέσματα από τα πακέτα εργασίας 3 και 4 θα προετοιμαστούν σε κατανοητή γλώσσα και με κατανοητό τρόπο για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, τις σχολικές αρχές και τους δήμους. Κάθε φυλλάδιο αποτελείται από περίπου 1500 λέξεις σε μοντέρνο σχεδιασμό και διάταξη, με καλή ποιότητα χαρτιού. Το ύφος γραφής θα είναι μη τεχνικό.

 • Ένα υλικό παρουσίασης ανοικτής πρόσβασης (OER) σε κάθε γλώσσα της εταιρικής σχέσης και στα αγγλικά

  Σκοπός της παρουσίασης είναι να παρουσιάσει τα αποτελέσματα των πακέτων εργασίας 3 και 4 σε γονείς και μαθητές τοπικών σχολείων. Το αρχείο θα αποτελείται από εύκολα κατανοητά στοιχεία, όπως απλές δηλώσεις και κουκκίδες, μαζί με κινούμενα σχέδια και ελκυστική διάταξη. Στόχος θα είναι η προσέλκυση γονέων, παιδιών και εφήβων για την αλλαγή του τρόπου μετακίνησής τους προς το σχολείο, ώστε να έχουν πιο υγιές σώμα.

PAPERS

DATASET

BOOKLET

PRESENTATIONS